ДЕРМАТОПАЛОГИЯ НА МЪЖКИТЕ ГЕНИТАЛИИ

Posted on август 5, 2018

През последните години научните публикации на доц. Г. Пехливанов и доц. И. Бакърджиев са върху различни основни дялове от областта на дерматовенерологията. Те отразяват много точно тяхното цялостно професионално и академично развитие. Едно от техните приоритетни направления са дерматопатологията на мъжките гениталии. Те показват задълбочен подход към този проблем, като са отделили оправдано внимание при неговото разработване и са успели да постигнат важни научно-практически резултати. Интереса към тази патология нараства неимоверно не само от страна на дерматовенеролози,уролози, но и общо практикуващи лекари и лекари от други специалности. Заболяванията на аногениталната област при мъжа и жената имат широк клиничен и етиопатогенетичен диапазон. Поради тяхната специфична локализация върху кожа, лигавица и полулигавица, естествено е да бъдат първоначален обект на внимание от страна на дерматолозите. Все пак, тези пациенти по различен път достигат за първичен преглед при други медицински специалисти, като уролози, акушер-гинеколози, хирурзи, общопрактикуващи лекари. До момента липсва монография която да обхваща количествено и качествено тези проблеми в тази област.

Настоящата монография включва следните глави: Анатомия на пениса, скротума и тестисите. Клиничен преглед. Дерматози с локализация върху пениса. Инфекциозни заболявания с локализация върху пениса. Придобити неинфекциозни заболявания и разстройства на пениса и мъжката уретра. Баланити и баланопостити. Преканцерози и тумори на пениса. Заболявания на скротума. Заболявания на тестисите. Уретрити.

В първата глава е разгледано анатомичното устройство на пениса, уретрата,кръвоснабдяването, хистологичното устройство на видимите лигавици, както и анатомоморфологични особенности на скротума и тестисите. Отделено е специално място на особенностите в анамнезата и общия статус на мъжките гениталии.

В главата дерматози с локализация по пениса са разгледани psoriasis, dermatitis seborrhoides, lichen planus, pithyriasis rosea, balanitis circinata, erythema fixum, pemphigus vulgaris, vitiligo, scabies. Отлично впечатление създават и висококачествените фотографии визуализиращи дерматозите , както и съвременните терапевтични подходи.

В раздела“ инфекциозни заболявания с локализация върху пениса авторите разглеждат различни вирусни, бактериални и микотични инфекции . Представени са рядко наблюдавани случаи (еризипел на пениса) и оригинални терапевтични схеми.

Отделено е специално място на първичния придобит сифилис при мъжа, клиничната картина, диференициалната диагноза, диагностиката и лечението. Разгледани са и рядко предавани болести като мек шанкър, Lymphogranuloma venereum, Granuloma inguinale.

В главата неинфекциозни заболявания и уврежданния на пениса и мъжката уретра авторите с основание разглеждат състояния като преапизъм, induration penis plastia, фимоза и парафимоза,стриктури на уретрата и усложненията свързани с тях. Огромен интерес предствляват материалите относно парафиномите, олеомите и чуждите тела в пениса, клиничното протичане, стадиите, лечението и прогнозата През периода 1990-2005 г. авторите наблюдават и изследват 25 пациента, имплантирали чужди тела в пениса – 23 с инжектиран течен парафин в пениса с цел да се увеличи размера му и 2 – с имплантирани пластмасови топчета между двата листа на препуциума с с цел постигане на по-голямо сексуално удоволствие на партньора. Тези прояви на автоагресия в някои от пациентите бяха съчетани от непрофесионални татуажи.

Диференциалната диагноза между парафиномата и венерични заболявания с грануломна формация е трудна, особено в случаите с фистулизация и улцерация. Някои лабораторни изследвания, като оцветяването по Грам микроскопия на тъмно поле, селективни среди и серологични тестове помагат да се изключи венерично заболяване

Възпаленията на glans penis (balanitis) и на praeputium (postitis) са чести явления в практиката на дерматолози, уролози, общопрактикуващи лекари и гинеколози. Най-често двете сьстояния са свьрзани клинично и се означават като баланопостит (balanopostitis). Поради особеното място на тези заболявания, понякога те стават обект на противоречиви интерпретации. Баланопоститите сериозно влошават качеството на сексуалния и социалния живот на мъжа и това определя особеното място на тези състояния в медицинската патология. Ролята на дерматолозите в изучаването, диагностицирането и лечението на баланопоститите е водеща и те трябва да определят участието на други специалисти в лечебно- диагностичния процес. Прецизно представените материали и собствения клничен опит на авторите относно тази голяма патология , разглеждането на тези заболявания в детска възраст със сигурност ще бъде в полза не само на практическата дерматовенерология но и на лекари работещи в други специалности.

Авторите обръщат внимание и на доброкачествените тумори ,преканцерозите и злокачествените туморите на пениса ,заболяванията на скротума и тестисите. Тези проблеми са разгледани научно, коментирани детайлно и верифицирани с мнението на други източници от световната литература. Това е особено важно за лекуващия лекар и пациента, тъй като определя вида на лечебния подход – консервативен или оперативен.

В глава „ Уретрити“ са много добре изложени етиопатогенезата, главните симптоми при всяко заболяване, класификацията, общите правила за диагностика, поведение при остър и подостър уретрит, методологията на терапията и хигиеннодиетичния режим.

Настоящият научен труд е актуален, съвременен, очакван и необходим.
Написан е на високо професионален език. Монографията е богато илюстрирана с 108 фигури и 9 таблици, които я правят лесна за четене и подчертават акцентите в нея. Като съществен принос можем да отчетем редицата диагностични и лечебни тънкости с практическо приложение в ежедневната практическа дейност на лекаря. Както показва и заглавието на монографията тя може да служи като ценно ръководство в диагностичната и лечебна дейност на практикуващите дерматовенеролози и широк кръг други специалисти.Монографията завършва с богата библиографска справка. Това дава възможност на читателите да повишат своята информираност по дадения проблем. В този смисъл представения научен труд ще подпомогне специалистите с интерес в тази област в тяхната ежедневна диагностична, лечебна и проследяваща дейност.